SHE WANTS - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
19 Mar-20 Mar // 22:30-04:00
Monkey Tempura - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
20 Mar-21 Mar // 22:30-04:00
URBAN STRANGERS - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
21 Mar-22 Mar // 22:30-04:00
Spaghetti Unplugged - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
23 Mar-24 Mar // 22:30-04:00
Fancies - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
26 Mar-27 Mar // 22:30-04:00
Wajad - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
27 Mar-28 Mar // 22:30-04:00
YelloWaves: DJ Frida K - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
29 Mar-30 Mar // 22:30-05:00
Live Karaoke - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
30 Mar-31 Mar // 22:30-05:00
INDIE PIGS - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
08 Apr-09 Apr // 22:30-04:00
PR Newman - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
09 Apr-10 Apr // 22:30-04:00
Blackbird Hill - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
17 Apr-18 Apr // 22:30-04:00
TONIKA NIGHT - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
24 Apr-24 Apr // 19:00-22:00
Evil Knievel - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
03 May-04 May // 22:30-04:00
Skinny Milk - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
08 May-09 May // 22:30-04:00
The Cope Street Parade - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
13 May-14 May // 22:30-04:00
You Said Strange - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
15 May-16 May // 22:30-04:00
Them Flying Monkeys - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
20 May-21 May // 22:30-04:00
Baskery - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
10 Jun-11 Jun // 22:30-04:00