LIVE KARAOKE - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
20 Apr-21 Apr // 22:30-04:00
Golden Flock - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
22 Apr-23 Apr // 22:30-04:00
Yellow.it - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
23 Apr-24 Apr // 22:30-04:00
TONIKA NIGHT - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
24 Apr-24 Apr // 19:00-22:00
The BOP METERS - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
24 Apr-25 Apr // 22:30-03:00
LOUNGE AVANTGARDE - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
29 Apr-30 Apr // 22:30-04:00
Evil Knievel - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
03 May-04 May // 22:30-04:00
The Royal State - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
06 May-07 May // 22:30-04:00
Skinny Milk - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
08 May-09 May // 22:30-04:00
The Cope Street Parade - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
13 May-14 May // 22:30-04:00
You Said Strange - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
15 May-16 May // 22:30-04:00
Them Flying Monkeys - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
20 May-21 May // 22:30-04:00
Baskery - The Yellow Bar
@ THE YELLOW BAR
10 Jun-11 Jun // 22:30-04:00